Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 5 juli 2017

Jaarrekening 2016, een terugblik

Door: Hanneke de Zwart

In juni behandelen we ieder jaar de jaarrekening in de raad. Daarmee sluiten we het financiële jaar ervoor af, en kijken we terug in hoeverre we de doelen die we als gemeenteraad gesteld hebben in de begroting, hebben gehaald. Voor de wereld was 2016 een jaar van radicale verandering met Brexit en Trump.

 

Voor Nederland was dit het jaar van het einde van de crisis met voorzichtige economische groei en daling van de werkgelegenheid en niet te vergeten de voorbereiding voor de TK verkiezingen van 2017. In De Bilt heeft het behoedzame financiële beleid van de afgelopen jaren ertoe geleid dat het voorzichtig beter gaat met de financiële positie van de gemeente. Het weerstandsvermogen ligt weer boven de kritische grens van 1, het financieel resultaat is van negatief naar ruim positief omgebogen, de netto schuldquote is iets afgenomen en de solvabiliteit is toegenomen. Al met al mooie resultaten, waar D66 trots op is. Een van onze uitgangspunten is immers duurzaam financieel beleid en dat is wat we hebben uitgevoerd.

We willen enkele zaken uit de jaarrekening toelichten:

Sociaal Domein

In 2016 is de gemeente aan het werk gegaan met uitvoering van de WMO. De sociale teams gingen aan het werk, de huishoudelijke hulp is onder druk van een juridische uitspraak weer terug bij af, de Jeugdzorg en de participatie zijn opgepakt. Op dit terrein is veel werk verzet. Een goede zaak. Zoals de onlangs gehouden evaluatie WMO laat zien zijn er nog genoeg uitdagingen zijn waaraan gewerkt kan worden. De Chinese muur rond de financiën werkt. Door de overschotten in de WMO kunnen we de toekomstige tekorten in de Jeugdzorg betalen. Staatssecretaris Van Rijn heeft onlangs een uitspraak gedaan over het woonplaatsbeginsel. Het is de vraag of deze uitspraak verlichting gaat brengen in onze kosten van de Jeugdzorg.

ICT

In de jaarrekening zien we dat de gemeente fors moet investeren in de automatisering. Een goede ICT draagt bij aan een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. In algemene zin lopen gemeenten niet voorop in de digitalisering en dus ook de gemeente De Bilt niet. Een goed voorbeeld hiervan is het aanvragen van een vergunning. Hierbij moeten dezelfde gegevens meermalen in verschillende bestanden ingetikt worden. Een tijdrovende zaak. Een goede automatisering moet ook zichtbaar zijn in de dienstverlening naar de burger. Uitgangspunt is dat processen sneller en beter moeten verlopen.

Accommodatiebeleid

D66 roept al jaren dat het accommodatiebeleid eens kritisch tegen het licht gehouden moet worden. Het grote multifunctionele centrum Het Lichtruim kan nog beter integraal beheerd worden, samenwerking tussen de gebruikers geïntensiveerd en een ontmoetingsruimte/horecapunt wordt node gemist. Ook kleinere accommodaties als dorpshuizen, Sojos en W4 kunnen effectiever en efficiënter beheerd worden. Uit het veld hebben we begrepen dat de werkers niet altijd blij zijn. Zij willen graag activiteiten ontwikkelen die minder gebonden zijn aan deze locaties.  Het beheer van deze accommodaties ziet D66 graag door de gebruikers zelf gebeuren. In onze visie functioneren dorpshuizen en andere accommodaties zoveel mogelijk kostenneutraal en houden ze hun eigen broek op. Inzicht in bezettingsgraden is hierbij onontbeerlijk en die ontbreken.

Tot slot

Gezien de eerste tekenen van de meicirculaire gaat D66 er vanuit dat ook in 2017 de financiële positie van de gemeente verder verbetert en de mogelijkheden om investeringen te doen, zullen verbeteren.