Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 10 november 2018

Lange begrotingsbehandeling met opwekking

Op donderdag 8 november is de begroting van de Gemeente De Bilt voor 2019 behandeld in een lange raadsvergadering van liefst ruim 9 uur. De balans die na deze lange zit kan worden opgemaakt is zeer goed uitgevallen voor D66. Dolf Smolenaers, onze wethouder voor o.a. financiën, heeft zijn eerste begroting aangenomen gekregen, met naast stevige maatregelen ook zicht op een beter meerjarig financieel perspectief. De gemeente De Bilt blijft helaas nog wel even financieel kwetsbaar. De open-eind regelingen in het sociaal domein blijven lastig in gehand te houden.

Donja Hoevers, onze fractievoorzitter, gaf in een gloedvol betoog aan dat D66 zich prima herkent in de grote lijnen van deze begroting: aandacht voor (sociale) woningbouw en duurzaamheid en een meerjarig perspectief op gezonde gemeentefinancien. Het college is stevig aan de slag gegaan met onze motie uit maart 2017 voor sociale huurwoningen op het terrein bij het HF Wittecentrum. De na de zomer ingestelde Taskforce Sociaal Domein komt nog dit jaar met voorstellen voor maatregelen waarmee het college in 2019 grip kan krijgen op de oplopende kosten in het sociaal domein. De motie die wij hadden ingediend t.b.v. van een klimaatneutraal platteland in onze gemeente is aangenomen.

In de motie vragen we om een versnelling voor de lokale opwekking van hernieuwbare energie gezien de (hoge) ambitie van de gemeente voor een energieneutraal 2030. Omdat de opwekking van hernieuwbare energie in De Bilt nog marginaal is (3% hernieuwbare energie en 1,6% hernieuwbare elektriciteit; cijfers voor 2016), vragen we in de motie aandacht voor win-win combinaties in de landschapstransitie en energietransitie via elektriciteitsopwekking, juist op om te vormen landbouwgronden. We vragen ook om hierin behalve ruimtelijk ingebedde zonneparken ook de optie van kleinere windmolens (tot 15m, 10 kW) in onze gemeente mee te nemen.

De win-win combinatie heeft natuurlijk te maken met het veenlandschap in Nederland dat in hoog tempo daalt. Maatregelen, zoals een hogere grondwaterstand, zijn nodig om de waterhuishouding in het veen te herstellen. Hierdoor zullen er minder broeikasgassen vrij komen en wordt verdere bodemdaling tegengegaan. We zullen de ontwikkelingen in de komende jaren volgen om tot een klimaatneutraal platteland te komen door de combinatie van lokale energieopwekking, minder bodemdaling en behoud van het veen.

We kijken tevreden terug op een vergadering met tientallen moties en amendementen en een lange maar voor D66 goed geslaagde eerste begrotingsbehandeling in deze nieuwe raadsperiode.