Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 19 oktober 2019

Rumoer over bouwlocaties

Er is een bom ontploft in onze gemeente. Natuurlijk niet letterlijk maar figuurlijk.

Wat is er gebeurd? Het College heeft een notitie gemaakt waarin 13 locaties worden genoemd waar woningen gebouwd gaan worden. Het College heeft deze notitie in opdracht van de Raad gemaakt. Ook heeft de Raad de randvoorwaarden voor deze notitie benoemd in de uitgangspuntennotitie woningbouwambitie en het gewenste participatieniveau (meeweten) aangegeven.

D66 ziet en hoort dat deze plannen veel en emotionele reacties oproepen bij onze inwoners. Wij begrijpen dat mensen geschrokken zijn. Er gaat namelijk mogelijk iets veranderen in je nabije leefomgeving. Dat is niet niks en dat geeft emoties.

Waarom doet het College dit?

Al jaren worden er te weinig sociale huurwoningen in onze gemeente gebouwd. Ook zijn er te weinig middeldure huurwoningen. De wachttijd van een sociale huurwoning is 11 jaar.  Op de 33 sociale huurwoningen die op de Melkweg gebouwd gaan worden, reageren 150 mensen per aangeboden woning. Dit zegt iets over de druk op de sociale woningmarkt. Van de Brandweer hebben we gehoord dat ze moeilijk aan vrijwilligers kunnen komen en ook dat ze de door hen opgeleide jonge brandweermensen kwijtraken omdat die geen woning in onze gemeente kunnen vinden. Allemaal voorbeelden van de krapte op de woningmarkt in onze gemeente.

We wonen in een van de meest geliefde woningmarktregio’s van ons land. In de U10 (10 gemeente rond Utrecht) is er behoefte aan meer dan 100.000 woningen tot 2040. Om in onze eigen lokale woningbehoefte te voorzien heeft de Raad afgesproken 845 woningen in de periode 2016 – 2026 en 450 sociale huurwoningen in de periode 2016 – 2030 te bouwen.

Voor de Raad en ook voor D66 schetst deze situatie het dilemma waar we als gemeente voor staan. Een duivels dilemma zelfs. Aan de ene kant de noodzaak tot het bouwen van woningen waar in onze gemeente grote behoefte aan is en aan de andere kant het zoveel mogelijk behouden van het geliefde groene karakter van onze gemeente. In deze plannen van het College is er rekening gehouden met het behoud van groen en ook het behoud van speelruimte voor kinderen. Al is niet iedereen het hier mee eens.

Zijn er dan geen ander locaties?

Het College is gezien de gewenste snelheid uitgegaan van locaties die in het bezit van de gemeente zijn. Hier kan snel gestart worden met bouwen. En de Schapenweide dan? De Raad heeft onlangs besloten dat hier tenminste 150 woningen worden gebouwd en dat er bedrijven komen die passen in de Life Science filosofie. D66 is in goed gesprek met de omwonenden, want ook hier is de ruimte beperkt, bijvoorbeeld voor verkeer.

Het huidige beleid van de Provincie is dat de gemeente eerst hun bouwopgave binnenstedelijk moet realiseren. Daarna kan er pas een gesprek plaats vinden om buiten de rode contouren te bouwen.

We begrijpen dat deze keuzes voor de 13 locaties niet altijd makkelijk zijn en dat dit tot angst en boosheid bij een groot aantal omwonenden heeft geleid. Het is aan de Raad om een besluit over deze notitie te nemen. Belangrijk bij dit besluit is de afweging van algemeen belang versus het deelbelang. Ook dit is een duivels dilemma. Een moeilijke keus. Volgens het hele College en het coalitieakkoord is deze keuze nodig om in onze eigen woningbehoefte te voorzien.

Het geluid van de woningzoekende die al lang op een sociale huurwoning wacht wordt niet voldoende in deze discussie gehoord. Dat vinden wij jammer.

Hoe nu verder?

Als deze notitie is vastgesteld, gaat er per locatie een participatietraject gestart worden. Natuurlijk niet met alle locaties tegelijk maar gefaseerd. Per locatie gaan omwonenden meepraten over de verdere invulling van de locatie. Hoe wordt de locatie bebouwd, welk groen willen we behouden, wat is de lokale woonwens, aan dit soort vragen moet u denken.

Op dit moment luistert D66 naar de inbreng van de verschillende groepen in onze samenleving. Daarna wegen we alle belangen en nemen we een definitief standpunt in. D66 staat voor gelijke kansen voor iedereen, een positieve blik op de toekomst met inzet op kwaliteit en vernieuwing.

Fractie D66 De Bilt, oktober 2019
Donja Hoevers
Michiel van Weele
John van Brakel
Hanneke de Zwart

Contact: fractie@d66debilt.nl