Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 16 november 2019

Uitspraken commissievergadering D66 m.b.t. Woningbouwlocaties

Voorzitter, dank u wel,

Voor ons ligt de notitie aanwijzen woningbouwlocaties, de notitie waarin het college 16 woningbouwlocaties heeft benoemd waarvan er 13 voorgesteld worden om aan te wijzen voor de bouw van woningen. D66 ziet dat het college de opdracht van de raad goed heeft uitgevoerd. Er is gekeken naar eigen groenlocaties, spreiding van sociale woningbouw, aandacht voor leefbaarheid, een sluitende grondexploitatie etc. Het is nu aan de raad om het erover te hebben.

De afgelopen weken zijn zeer intensief geweest, er zijn 3 zeer goed bezochte inspraakavonden geweest waarbij betrokkenen de kans kregen om zich uit te spreken over de voorgestelde locaties. D66 heeft daarnaast veel betrokken inwoners gesproken en enkele avonden georganiseerd om in gesprek te gaan met mensen, maar ook om vragen te beantwoorden. We hebben een enorme betrokkenheid en bevlogenheid gezien, niet alleen om in gesprek te gaan, maar ook om kennis te delen en in te zetten voor onze gemeente. Dat brengt me op het onderdeel meeweten. Terugkijkend op het proces is dat wellicht niet de beste keuze geweest. Onze inwoners hebben er zelf meedenken van gemaakt, door in grote getale te komen naar de inspraakavonden en met ons het gesprek aan te gaan. De werkelijkheid haalde ons in.

Net als Beter de Bilt, die een taskforce noemde, ziet D66 kansen in een kennisteam, een andere naam, maar ik denk dat het misschien op hetzelfde uit kan komen, zodat onze inwoners mee kunnen denken. Ideeën ophalen, input leveren, kennis delen en zo kan ik nog veel meer noemen. We zien dit als een start van het ophalen van input voor de omgevingsvisie, een geïntegreerde kijk van dat wat wij allen met onze gemeente willen in de toekomst, we denken daarbij aan de toekomststoel van Jan Terlouw. De toekomst zit hier niet, maar moeten we altijd meenemen bij het maken van beslissingen. Parallel aan de integrale visie gaan we verder met het 3 sporenbeleid, rode contouren, particuliere ontwikkelaars en zachte projecten hard maken om woningen te bouwen. Laten we hier vaart mee maken.

Wij zijn de afgelopen dagen te rade gegaan bij onszelf, onze leden, en zeer belangrijk onze waarden als Democraten 66. Wij trekken de pijnlijke maar belangrijke conclusie dat de D van Democratie in dit proces door ons niet juist is ingevuld, dit blijkt uit het feit dat inwoners zich overvallen voelen en dat is natuurlijk nooit onze bedoeling geweest. Onze fractie ziet dat er een spanningsveld bestaat tussen de systeemwereld met de regels en routines van de gemeenteraad, naast de leefwereld van onze inwoners. In onze raad is al veel vaker gesproken over nut en noodzaak van bouwen, daar is bijna iedereen het over eens, ook vanavond heb ik dat al vaker voorbij horen komen. Maar we hebben veel te lang in onze systeemwereld gezeten en ons onvoldoende gerealiseerd wat de effecten zouden kunnen zijn van het publiceren van dit document in de leefwereld van onze inwoners. Juist voor D66 is naast het algemeen belang, participatie altijd erg belangrijk. Het is tijd voor duidelijkheid voor onze inwoners! Dat is de hoofdreden dat we dit document niet boven de markt willen laten hangen, maar dat we keuzes willen maken.
D66 heeft gewacht tot na de laatste inspraakavond met het doen van uitspraken over eventuele wenselijkheid van locaties, zodat we alle aanwezige argumenten kunnen meewegen bij onze uiteindelijke beslissing, die we overigens niet vandaag, maar pas in de raadsvergadering eind november zullen maken. Nu is het tijd om met elkaar in gesprek te gaan, waar kunnen we elkaar als raad vinden?

Één van de belangrijkste punten uit ons verkiezingsprogramma is aandacht voor groen. Daar hebben we heel veel reacties op gekregen. We hebben naar de notitie gekeken waarbij we de koppeling met de NNN, het Natuur Netwerk Nederland, als belangrijk uitgangspunt mee hebben gewogen. Locaties als de Vijverlaan in Groenekan en de Oranje Nassaulaan in Bilthoven vallen wat ons betreft af, omdat daar sprake is van groene vingers die in verbinding staan met de NNN. En dan hebben we het nog niet eens over de cultuurhistorische waarde, iets wat zeker ook meegewogen moet worden. Een ander belangrijk uitgangspunt is sociale cohesie en het gebruik van het groen door de wijk. De locatie aan de Henrica van Erpweg is daar bijvoorbeeld een mooi voorbeeld van. Jong en oud maakt samen gebruik van de aanwezige ruimte.

In reactie op de vraag van de Pvda of we tegen alles locaties willen stemmen kost kan ik zeggen dat we zeker niet tegen alle locaties zullen stemmen omdat dat geen enkele woning oplevert. We willen juist bouwen!

Voorzitter, op dit moment zien wij wel mogelijkheden tot het bouwen op de Berlage driehoek, en de Begraafplaats, waarbij we benadrukken dat het, zoals genoemd, heel belangrijk is om de samenwerking met onze inwoners aan te gaan. Voor de overige 8 locaties hebben we geluisterd naar de inspraak , hier is momenteel onvoldoende draagvlak voor.

Het kan geen verrassing zijn dat partners afspraken maken, maar ik zou met klem willen ontkrachten dat de coalitie dichtgetimmerde afspraken heeft waardoor de deur richting oppositie dicht zit. Dat is echt niet de bedoeling, ik heb meerdere collega’s gebeld en zou graag de komende twee weken gebruiken om samen in gesprek te gaan.

D66 vindt het belangrijk dat de financiën goed meegewogen worden en is voorstander van aanpassing van het indicatief programma voor de locaties waar we wel mee aan de slag willen. Net als Beter de Bilt willen we bijvoorbeeld kijken naar de grootte van de kavels. Sociale huur en middenhuur is voor ons erg belangrijk, omdat daar grote behoefte aan is in onze gemeente.
Wij, sociaal liberalen, zijn groot voorstander van gelijke kansen voor iedereen. Wonen is eenieders basisbehoefte!

Voorzitter, ik sluit graag af met een recent citaat van partijgenoot Sigrid Kaag
– “Demonstraties horen bij onze democratie. We hebben geluisterd, en we blijven dat doen! Het is goed als het bruist, we nemen er iets van mee. Maar als we ervan overtuigd zijn dat wij in de goede richting werken, zijn we niet geloofwaardig als door protest van sommigen we het belang van allen uit het oog verliezen. We moeten niet voor de korte termijn rust kiezen, als dat op de lange termijn crisis betekent. “