Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 24 november 2019

Van de fractie inzake aanwijzen woningbouwlocaties

Sinds begin oktober is er veel beroering in onze gemeente over het plan van het college om dertien locaties voor (mogelijke) woningbouw aan te wijzen. Informatie over het hoe en waarom van dat plan vind je op onze site onder ‘Actueel’. We hebben dan ook intensieve weken achter de rug. Op de AAV van 4 november vond tijdens het openbare deel een pittige discussie plaats. Er zijn sinds eind oktober drie inspraakavonden geweest waar letterlijk honderden inwoners hun overwegend kritische mening over de plannen hebben gegeven (zie de notitie en de inspraakreacties).

Fractie en wethouder hebben daarnaast met zoveel mogelijk inwoners gesproken en hun brieven beantwoord. Vorige week was dan op 14 november de eigenlijke commissievergadering die vooral door partijen werd gebruikt om hun voorlopige mening aan de inwoners en elkaar duidelijk te maken. Ook wij hebben dat gedaan.

Veel inwoners hebben zich overvallen gevoeld door deze notitie en waren daar boos en verontwaardigd over. Veel inwoners ook boden hun kennis en expertise aan. Terugkijkend kunnen we niet anders concluderen dan dat het anders had gemoeten. Inwoners meer meenemen, kennis en ervaring vroeger in het proces inzetten. Daar zetten we nu ook op in: gebruik maken van een Kennisteam, een gemeentebrede visie op wonen als onderdeel van de Omgevingsvisie.

We kiezen ervoor om niet alle locaties categorisch af te wijzen. Dan wordt er niet gebouwd en we willen juist de achterstand voor sociale woningbouw en middenhuur inlopen. Wonen is een grondrecht voor iedereen en mag niet voorbehouden zijn aan mensen met hoge inkomens. We maken ons dan ook sterk voor een aantal locaties waar we mogelijkheden zien om samen met omwonenden tot goede oplossingen te komen: Berlagelaan, Begraafplaats en mogelijk ook de Jachtlaan.

Andere locaties vinden we niet geschikt omdat die in verbinding staan met NNN gebieden (Vijverlaan, Oranje Nassaulaan) of omdat ze een bijzondere rol vervullen in de sociale cohesie in de buurt (Henrica van Erp). Voor de overige locaties zien we kansen om op basis van goede participatie te bezien welke invulling er het beste past. Maatwerk, samen met de omgeving.

Op 28 november worden in de Raad besluiten genomen of en zo ja welke van de dertien locaties zullen worden aangewezen.  Er wordt dan ook meer duidelijk in hoeverre een kennisteam en het opstellen van een brede visie op wonen kunnen rekenen op steun in de raad.

Tenslotte, voor locaties die worden aangewezen start een traject om meer precies uit te werken wat en hoe er gebouwd kan worden. De omwonenden zullen daarbij nauw worden betrokken.
Je kunt onze volledige tekst hier lezen.