Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 24 mei 2021

Biltse partijen willen proef met ‘uitdaagrecht’

De raadsfracties van Beter De Bilt, D66, GroenLinks en PvdA willen dat de gemeente zo mogelijk nog dit jaar een proef gaat doen met het zogenaamde ‘uitdaagrecht’, Dat houdt in dat inwoners voorstellen kunnen indienen voor de uitvoering van een gemeentelijke taak of een al bestaande voorziening, waarvan zij menen dat zij die net zo goed of beter kunnen uitvoeren en wellicht zelfs tegen lagere kosten. De fracties hebben hiertoe een initiatiefvoorstel ingediend waarvan het de bedoeling is dat de raad daar nog vóór de zomervakantie een besluit over neemt.

In steeds meer gemeenten wordt dit uitdaagrecht, ook wel aangeduid als ‘Right to Challenge’, toegepast en de vier fracties pleitten al in 2019 voor een Plan van Aanpak om dit ook in de gemeente De Bilt te gaan toepassen. Daarop volgde een notitie van BenW die in februari 2020 een positief onthaal kreeg in de raadscommissie. Vervolgens hebben raadsleden van de vier fracties zich laten informeren over de ervaringen in andere gemeenten en nu komen zij met een concreet voorstel om hier ook in De Bilt mee te gaan experimenteren.

Het initiatiefvoorstel is erop gericht zo mogelijk nog in 2021 te starten met de uitvoering van een of meerdere pilot(s). Het college wordt gevraagd om een oproep aan belangstellenden te doen om daartoe voorstellen in te dienen. Het is de bedoeling dat de ingediende voorstellen daarna op volgorde van binnenkomst door een begeleidingscommissie vanuit de raad worden getoetst op hun juridische, financiële en organisatorische haalbaarheid en op draagvlak bij de inwoners/betrokkenen. Als de pilot(s) een jaar heeft of hebben gedraaid, willen de partijen dat er een evaluatie plaatsvindt om aan de hand daarvan een definitief besluit te nemen over de invoering van het instrument ‘uitdaagrecht’.